Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Beflex-it ‘PowerBIworkshop’ trainingen
Artikel 1. Definities 
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt. 
  • Training: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. 
  • Open training: training met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties. 
  • 'In company'- training: training met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie. 
  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Beflex-it, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden. 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus
1. Inschrijving voor de door Beflex-it te verzorgen open trainingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per e-mail van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. Beflex-it bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. 
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-cursus
1. Ter zake een 'in company'-training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Beflex-it 
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-training  komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Beflex-it is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte. 

Artikel 5. Prijzen van open cursus
1. Bij aanmelding voor een training middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
3. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trianingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 
4. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven. 

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-cursus
1. De trainingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. 
2. In de geoffreerde trainingsprijs zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 
3. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven. 

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Beflex-it een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van Beflex-it of door middel van storting op een door Beflex-it  aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Beflex-it voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.- excl. BTW
5. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de cursusprijs door Beflex-it is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingsprijs plus eventueel bijkomende kosten. 

Artikel 8. Verplaatsing data 'incompany'-cursus door de opdrachtgever
Een trainingsdagdeel kan tot drie weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan drie weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd. 

Artikel 9. Annulering open training door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande eerste trainingsdag.
2. Bij annulering tot drie (3) weken voor de eerste trainingsdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste training dag zal 50% van het verschuldigde training bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste trainingsdag is het volledige trainingsgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de trainingsovereenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk. 

Artikel 10. Verhindering van de cursist
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij Beflex-it.  Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste trainingsdag bedragen deze kosten 25% van de trainingsprijs, met een minimum van € 19,50. 

Artikel 11. Annulering door Beflex-it
Beflex-it behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Beflex-it zal het door de opdrachtgever betaalde traiiningsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Beflex-it de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het trainingsgeld niet gerestitueerd. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Beflex-it  is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Beflex-it of de annulering van de trainingsovereenkomst door Beflex-it, tenzij aan Beflex-it opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Beflex-it op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed. 

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. 
2.De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Beflex-it voorbehouden.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beflex-it is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
Beflex-it is ten alle tijden gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. 

Artikel 15. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van Beflex-it. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden. 

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Beflex-it en overeenkomsten tussen Beflex-it en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten en tenzij de wet anders voorschrijft